top of page

Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, 

leveringen en transacties tussen Maren de Veen en haar cliënten en/of opdrachtgevers.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden

afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen met Maren de Veen.

Maren de Veen accepteert geen Algemene Voorwaarden van de andere partij tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken

van een dienst van Maren de Veen.

1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit

te voeren tijdig aan Maren de Veen worden doorgegeven.

 

2. Totstandkoming boeking

2.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch,

schriftelijk of digitaal een aanbod van Maren de Veen aanvaardt.

2.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene

Voorwaarden van Maren de Veen alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en

verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 30

dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.4 Het opdrachtformulier is rechtsgeldig na ondertekening van opdrachtgever.

2.5 Prijzen die op de website staan en  offertes die in het verleden gestuurd zijn gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. Tarieven

3.1. Maren de Veen stuurt haar tarieven op aanvraag per e-mail.

3.2. Maren de Veen kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze

dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Maren  de Veen geldt

het uurtarief.

3.3. Maren de Veen rekent extra kosten voor ochtenduren (vóór 07.00 uur) en avonduren (na 20.00 uur). Het uurtarief bedraagt dan 75 euro per uur. Dit is een extra tarief bovenop de reguliere reiskosten.

4. Reiskostenvergoeding

4.1. Door Maren de Veen gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de

opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,45 per kilometer en reistijdkosten van 35 euro per uur. 
 

4.2. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de

opdrachtgever.

 

5. Betaling
5.1 Betaling dient na afloop van de opdracht  of proefsessie direct te worden voldaan middels pin, betaling met qr-code of contante betaling.

5.2.Bij bruidsopdrachten vindt de betaling na de proefsessie en voor de bruiloft plaats.

5.3 Maren de Veen vraagt bij het afsluiten van bruidsopdrachten een aanbetaling
van tenminste 25% van het totale factuurbedrag.

5.4.De betalingstermijn is 7 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele
factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Maren de Veen moet maken ter inning van het
door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
 
Overmacht
5.6 In geval van overmacht waaronder o.a. maar niet uitsluitend wordt verstaan: ziekte, ernstige (familie) omstandigheden, een zwangerschap en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn, kan Maren de Veen te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
5.7 Bij bruidsopdrachten kan de bruid besluiten zelf een bruidsstyliste te zoeken, of zal Maren de Veen zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Hierbij heeft de bruid recht op annulering van het contract. De kosten van de proefsessie worden niet vergoed, wanneer die al is geweest.
5.8 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Maren de Veen niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Opzegging, beëindiging, verplaatsing en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Maren de Veen gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever, alleen met een geldige reden (bv. ziekte, overlijden, annulering van de bruiloft), tot uiterlijk 6 maanden vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd worden de kosten van de proefsessie niet teruggestort wanneer de proefsessies al is geweest.
De opdrachtgever is de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf 6 maanden voor de opdracht: 50% van het totale factuurbedrag.
b) Bij annulering vanaf 4 maanden voor de opdracht: 75 % van het totale factuurbedrag.
c) Bij annulering vanaf 2 maanden voor de opdracht: 85 % van het totale factuurbedrag.
d) Bij annulering binnen 7 dagen voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.

6.4. Maren de Veen behoudt het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is

van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. Maren de Veen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is

uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.2. Maren de Veen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Maren de Veen

is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking

komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

7.4. Maren de Veen sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als

indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van

Maren de Veen en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende

normen niet in redelijkheid aan Maren de Veen kunnen worden toegerekend.

7.5 Maren de Veen is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik

van penselen/make-up producten.

 

8. Overmacht

8.1. Maren de Veen zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te

komen. In geval van overmacht, waaronder ziekte, zet Maren de Veen zich in om collega te vinden van

gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Maren

de Veen geen vervangende visagist kan vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel

geannuleerd.

8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard

ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en

onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen

of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van

internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

 

9. Klachten

9.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en

voldoende gemotiveerd bij Maren de Veen te worden ingediend.

9.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Maren de Veen, is dat de klacht gegrond

moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

 

10. Persoonsgegevens

10.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen

gebruik worden voor en door Maren de Veen.

10.2 Beeldmateriaal gemaakt door Maren de Veen of aangeleverd via derden zullen uitsluitend onder

toestemming, middels opdrachtformulier, van de opdrachtgever worden gebruikt op social media/

website.

bottom of page